Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Stichting Toegift Rotterdam
Versie van 20 november 2020
 
De Stichting Toegift Rotterdam onderhoudt een platform (ikwashier010.nl) met als doel particulieren te attenderen op en te informeren over nalaten aan kunst en cultuur en hen kennis te laten maken met Rotterdamse culturele instellingen die zich via het platform presenteren. Culturele instellingen kunnen zich bij ikwashier010.nl aansluiten tegen betaling van een vergoeding. 
 
Inhoud
1. Definities
2. Wie/wat is ikwashier.nl?
3. Toepasselijkheid
4. Verplichtingen voor Gebruikers
5. Schade en aansprakelijkheid
6. Wijzigingen
7. Intellectueel eigendom
8. Toepasselijk recht en geschillen
9. Onverbindendheid
10. Privacypolicy
 
1. Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de woorden met een hoofdletter, in enkelvoud of meervoud, verstaan:
 1.1 Culturele Instelling: een culturele instelling in regio 010 die kwalificeert als een culturele ANBI.
1.2 Dienst: het informeren en attenderen van Particulieren over de mogelijkheden om na te laten aan Rotterdamse Culturele Instellingen die Lid zijn van de Stichting door onder meer het plaatsen van een pagina over de Culturele Instelling op het Platform.
1.3 Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform, daaronder begrepen Particulieren en Culturele Instellingen. 
1.4 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden die gelden voor het gebruik van het Platform door Gebruikers.
1.5 Lid: een Culturele Instelling die lid is van de Stichting Toegift Rotterdam en is aangesloten bij het Platform.
1.6 Particulier: ieder natuurlijk persoon.
1.7 Platform: de omgeving waarop Stichting Toegift Rotterdam (algemene) informatie aan Particulieren aanbiedt over nalaten aan cultuur en waarop Culturele Instellingen en zich kunnen presenteren; ikwashier010.nl.
1.8 Stichting: de Stichting Toegift Rotterdam.
 
2. Wie/wat is de Stichting?
2.1 ikwashier010.nl is de handelsnaam en het Platform van de Stichting Toegift Rotterdam in Rotterdam. 
2.2 De Stichting Toegift Rotterdam is gevestigd aan de Kruisstraat 2 te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78166632 en heeft als BTW-nummer NL 861287812B01. 
2.3 Een Gebruiker kan enkel in contact treden met de Stichting door een bericht te sturen naar info@ikwashier010.nl
 
3. Toepasselijkheid
3.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Gebruikers.
3.2 De Stichting is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van toepassing te verklaren op de Dienst. De (gewijzigde) Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te raadplegen zijn.
3.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Gebruikers op het gebruik van het Platform worden door de Stichting uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
4. Verplichtingen voor Gebruikers
4.1 De Stichting streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
a. Het Platform correct functioneert;
b. Het Platform voldoet aan de wensen van Gebruikers en/of Leden;
c. Fouten in het Platform snel en adequaat worden opgelost; en
d. Het Platform een zo hoog mogelijke uptime heeft.
4.2 In geen enkel geval kan de Stichting aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
4.3. De Stichting gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van het Platform.
4.4 Gebruiker zal het Platform niet proberen te hacken en/of websites opzetten welke zich voordoen als onderdeel van het Platform.
4.5 Gebruiker zal het Platform niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
4.6 Gebruiker zal geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op het Platform.
4.7 Het is Gebruiker niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor illegale doeleinden; Gebruiker dient Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden bij het gebruik van het Platform.
 
5. Schade en aansprakelijkheid
5.1 De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan bij Gebruiker door het gebruik van het Platform en/de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid tot levering van de Dienst, behoudens in het geval dat deze schade of vorderingen het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van de Stichting. 
5.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van een Gebruiker is steeds dat degene die stelt dat er sprake is van schade deze schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Stichting meldt, op straffe van verval van rechten.
 
6. Wijzigingen
6.1 De Stichting behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:
a. Wijzigingen door te voeren in het Platform en/of de Dienst;
b. Tijdelijk het Platform en/of de Dienst stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
c. Deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
6.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van de Stichting, door of namens de Stichting gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van de Stichting, binden de Stichting slechts, indien deze door de Stichting schriftelijk zijn bevestigd.
 
7. Intellectueel eigendom
7.1 Het volledige intellectueel eigendom van het Platform ligt uitsluitend bij de Stichting. Gebruiker zal geen delen van het Platform in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.
 
8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Stichting partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Geschillen tussen de Stichting en Gebruikers zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
 
9. Onverbindendheid
9.1 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Gebruiksvoorwaarden worden de Stichting en de Gebruiker geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.
 
10. Privacy policy
10.1 De verwerking van persoonsgegevens door de Stichting geschiedt steeds in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en onze privacy policy.